№ 10/2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 10/2015

Розділи:

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Ставнійчук А. Генезис інституту місцевого референдуму

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Гоголь Б.М. Проблеми реалізації принципу правової визначеності у відносинах  щодо сплати лізингових платежів
Тімуш І.С., Онищенко О.С. Поняття та сутність інституту відшкодування майнової та моральної шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Падун Є.В. Нормативно-правове регулювання інституту прийомного виховання в сімейному законодавстві України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ

Боровков Р.О. Адміністративно-правове регулювання мобільного зв’язку в Україні
Золотарьова Я.С. Адміністративні посади та їх правовий статус у судовій системі України
Рибас А.В. Призначення суддів, як об’єкт адміністративно-правового регулювання
Cитник Г.О. Адміністративно-правове регулювання використання інформаційних технологій в діяльності судових органів 

ТРУДОВЕ ПРАВО

Іншин М.І. Зміст трудового договору в країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. Методологічні аспекти економіко-правового підходу до розробки правового механізму забезпечення розвитку економіки України

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Манжула А.А. Поняття системи нормативно-правих актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Базюк Т.В. Термін "економічні та фінансові злочини" в науці кримінального права України та зарубіжних країн
Волкова Т.І. Безпосередній об’єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом
Денисов С.Ф., Зубов Г.О. Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад: окремі аспекти
Зубець Ю.Г. Безпосередній об’єкт злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані
Мороз А.О. Відмежування злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи від суміжних злочинів, передбачених статтями 398 та 399 КК України
Мельниченко В.Л. Суб’єктивна сторона злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів
Ольховенко О.І. Відмежування злочину, передбаченого ст.385 КК України, від суміжного злочину, передбаченого ст.384 КК України
Орлов Ю.В. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму
Соловйова А.М. До питання кримінально-правової охорони власності за законодавством Румунії та України: порівняльно-правовий аспект

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Пальченкова В.М. Радянські правознавці про участь громадськості у діяльності пенітенціарної системи

КРИМІНОЛОГІЯ

Григор’єва  О. Агресія, насильство, жорстокість
Форостяний  А.В. Профілактична діяльність детективів Національного антикорупційного бюро України  

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Макаров М.А. Прийняття слідчим суддею рішення про арешт майна
Моргун Н.С., Терещенко Ю.В., Кулик М.Й. Учасники проведення процесуальних дій, спрямованих на позбавлення або обмеження права власності

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія: методологічні засади нової галузі юридичної науки

Читати
№ 9/2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 9/2015

Розділи:

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Кобзар О.Ф. Підходи щодо визначення поняття правоохоронної функції держави

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ

Золотарьова Я.С. Особливості призначення на адміністративні посади в судових органах

Ситник Г.О. Інформаційний ресурс як об'єкт державного управління

Шапенко Л.О. Саморегулівні організації страховиків як учасники публічного управління

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Заіка Ю.О. Проблеми співвідношення договірної і деліктної відповідальності у судовій практиці

Тімуш І.С. Історичні передумови виникнення інституту відшкодування (компенсації) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Чурпіта Г.В. Поняття та ознаки осіб, які беруть участь у справах непозовного цивільного судочинства

ТРУДОВЕ ПРАВО

Василько І.В. Гарантії забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб

Чорна К.П. Реформування органів державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю на сучасному етапі розвитку України

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Манжула А.А. Характеристика внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних установ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВ

Астахова О.О. Функції такої ознаки об’єктивної сторони злочину, як обстановка його вчинення

Господарець М.В. Деякі кримінально–правові проблеми кваліфікації незаконного полювання

Дорохіна Ю. А. Предмет злочинів проти власності: окремі аспекти

Мельниченко В.Л. Поняття злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст.250 КК України)

Мороз А.О. Суб’єктивна сторона злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи

Орлов Ю.В. Суб’єктивна сторона злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

Савенкова Т.Г. Кваліфікуючі ознаки злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

Cоловйова А.М. Кримінально-правова охорона власності за законодавством Республіки Польща

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Білокінь Р.М. Види кримінальної процесуальної відповідальності

Читати
№ 8/2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 8/2015

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Пальченкова В.М. Концепція соціального контролю в сучасній теоретико-правовій науці
Чорнобай О.Л. Аргументативна практика в юридичній діяльності: проблема й можливості її вирішення

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Івахненко І.В. Законні підстави виникнення та припинення права спільної приватної власності дружини та чоловіка

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Липець Л.В. Шлюбний договір в Україні і в світі: порівняльні аспекти шлюбного і трудового договорів, а також шлюбних договорів в Україні і в США

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ
Безпалова О.І. Особливості участі інституцій громадянського суспільства у процесі реалізації правоохоронної функції держави
Ситник Г.О. Загальні характеристики використання інформаційних технологій в державному управлінні

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Штучний В.В. Правові основи безпеки дипломатичних представництв як орієнтира зовнішньополітичної діяльності держави

ПРАВОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  ВИЩОЇ ОСВІТИ

Червяков О.І. Щодо особливостей порядку і підстав вступу до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за схемою «студент-курсант» та «курсант»

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Баранівський В.Ф. Тенденції реформування системи кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища в країнах світу
Господарець М.В. Деякі ознаки об’єктивної сторони незаконного полювання
Карпенко М.І. Окремі питання юридичної відповідальності суб’єктів військових правопорушень
Матвійчук О.В. Суб’єктивна сторона злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту навколишнього природного середовища
Мельниченко В.Л. Відмежування злочину проведення вибухових  робіт з порушенням правил охорони рибних запасів від суміжних злочинів
Мороз А.О. Поняття злочину, передбаченого ст.397 КК України
Ольховенко О.І. Суб’єктивна сторона злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків
Орлов Ю.В. Об’єктивна сторона злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Веселовська Н.О. Про деякі труднощі виявлення причин втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність
Осауленко О.А.  Розподіл функцій кримінального процесу у стадії досудового розслідування
Самодін А.В. Напрями реформування процесуального статусу слідчого у кримінальному провадженні
Симчук А.С. Заяви та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення у структурі початку досудового розслідування
Терещенко Ю.В. Відновне правосуддя як напрямок захисту неповнолітніх

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Авдєєв О. Генеза міжнародно-правових засад протидії контрабанді психоактивних (наркотичних) речовин

Читати
№ 7/2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 7/2015

Розділи:

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Крутевич М.М. Конституційно-правові основи діяльності Рахункової палати в Україні. Окремі аспекти

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Баженов М.І. Компенсація за порушення авторських прав: аналіз національної та іноземної практики застосування
Онищенко О.С. Відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду

СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Липець Л.В. Сепарація (режим окремого проживання) подружжя в Україні і в світі
Падун Є.В. Інститут прийомного виховання в міжнародному приватному праві

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО. МИТНЕ ПРАВО

Матчук С.В., Кріпостна Т.В. Адміністративно-правова відповідальність за екологічні правопорушення
Федотов О.П. Концепція реалізації державної політики у сфері державної митної справи підрозділами та органами митного спрямування Державної фіскальної служби України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Довгань О.Д. Сучасна інформаційна інфраструктура України і основні завдання щодо її захисту

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

Сербан Ф.І. Кореляція принципу офіційності і принципів змагальності та диспозитивності в адміністративному судочинстві

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Мельник В.І. Фактори, які впливають на якість забезпечення економічної безпеки держави

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Астахова О.О. Значення обстановки вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину
Баранівський В.Ф. Проблема криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на навколишнє природне середовище
Гмирін А.А. Предмет злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
Мороз А.О. Кваліфікуючі ознаки злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи
Орлов Ю.В. Співвідношення назви злочину, передбаченого ст. 158-2 КК України і загальних форм його прояву в диспозиції ч.1 цієї статті та їх значення для з’ясування ознак об’єктивної сторони цього діяння
Савенкова Т.Г. Об’єктивна сторона злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або стан захворюваності населення
Сервецький І.В., Чуфрін Ю.Ю. Деякі ознаки лідера «мафії»

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА

Буднік О.П. Особливості розслідування злочинів проти безпеки виробництва
Кисленко Д.П., Кузьмічов Я.В. Поняття та сутність судового контролю під час досудового розслідування
Осауленко О.А. Кримінальні процесуальні гарантії нерозголошення відомостей досудового розслідування
Самодін А.В. Процесуальна форма обмеження права особи на невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні
Симчук А.С. Тенденції удосконалення правової регламентації початку досудового розслідування у кримінальному провадженні

Читати
Flag Counter