Вимоги до статей

Вимоги до наукових публікацій

Статті, що надсилаються до редакції журналу «Юридична наука», відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України №7D05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».

Наукова стаття повинна бути актуальною, з виразно окресленою проблематикою, містити наукові положення, розроблені особисто автором, висновки про наукове та практичне значення наукової розробки; у тому числі визначення УДК.

Стаття має включати наступні необхідні елементи: 

— постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; 

— аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається; 

— визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі; 

— формулювання цілей статті;

— виклад основних обґрунтованих результатів дослідження; 

— висновки з даного дослідження; 

—у статті повинно бути не менше 15 посилань;

— внутрішню структуризацію — розділи з назвами або виділені частини;

—прізвища, ім’я та ім’я по батькові, назви статті крім українською мовою має бути ще й англійською мовою.

Посилання на ту чи іншу роботу у тексті повинні позначатися в дужках за порядковим номером цієї роботи в списку використаних джерел з вказівкою на відповідну сторінку ([3, с. 12]).

Список використаних джерел у кінці статті складається відповідно до вимог державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Крім того у списку джерел має бути не менше 5 англомовних посилань.

Після списку використаних джерел подаються анотації та ключові слова трьома мовами (українська, російська, англійська). 

Анотації мають містити: прізвище та ім’я автора, назву статті відповідними мовами. Крім того, звертаємо увагу авторів на те, що обов’язково повинна бути анотація англійською мовою на півтори сторінки А-4 (окремим файлом). 

Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою. У разі подання тексту, перекладеного, наприклад, через Інтернет-перекладач (Google і т.п.), або нефахово, стаття не буде прийнята до публікації. 

Файл зі статтею та анотацією англійською мовою до статті пересилати у такому форматі: 

а) на початку імені ставиться номер журналу (11, 4, 7 і т.ін.);

б) через крапку після номера ставиться скорочення року (14, 15 і т.ін.);

в) нижнє підкреслення ( _ ) потім тип документу note — анотація або topic — стаття;

г) після, нижнє підкреслення (яке розділяє шифр з ім'ям автора) потім прізвище автора, англійською мовою прізвище та ініціали.

Приклад: 11.14_note_Olenenko A.doc (де «note» - позначення анотації) або 11.14_ topic _Olenenko A.doc. (де topic – позначення статті).

Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищувати 20–30 тис. знаків, як виняток, не більше 40 тис. знаків.

До наукової статті необхідно додавати:

— електронний варіант статті у форматі MS Word(docx або doc);

— інформаційну довідку про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса, контактний телефон;

— заява з підписами автора (ів) про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань;

— фото автора (ів) у форматі jpg, tif;

— якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією, придатні для сканування;

— витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, засвідчений належним чином (до статей кандидатів наук, аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня).

Стаття, подана до редакції без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.

Всім авторам до уваги: при подачі статті обов’язково вказувати коротко відомості про автора, телефон та власний е-mail для зручності звязку з авторами.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.

За достовірність поданої інформації відповідальність несе автор.

Гонорар за публікацію не сплачується.

Передрук опублікованих матеріалів журналу здійснюється тільки з дозволу автора і редакції.

Надані матеріали не повертаються.

 

ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»
НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
«ЮРИДИЧНА НАУКА»
03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15

Тел. (044)242-10-84

 

Оновлені вимоги до статей [46,06 Kb] (cкачиваний: 524)  (окремий файл в форматі Word)


Flag Counter