Обкладинка журнала Юридична наука № 4-5/2011
№5
2011
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 4-5/2011

Розділи:

ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Матвійчук В.К., Ілларіонов В.М. Впровадження інформаційно-коммунікаційних технологій як додатковий засіб підвищення якості освіти (на прикладі юридичного факультету)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Сульженко Ю.О. Конституційний генезис захисту економічних прав та свобод людини і громадянина у світі та Україні.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Полішко Н.Л. Особливості укладання договорів на торгах, аукціонах, конкурсах

Апаров А.М. Цивільно-правові аспекти визначення поняття «аматорський спорт»
Гайдулін О.О. Тлумачення договорів доброї совісті (bonae fidei contractus) у римському контрактному праві
Гоголь Б.М. Співвідношення права на інформацію та виключних прав автора
Матвійчук А.О. Суб’єкти особистого немайнового права на сприятливе навколишнє природне середовище

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бичкова С.С., Чурпіта Г.В. Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин
Чучкова Н.О. Передумови виникнення та умови реалізації іноземними особами права на звернення до суду

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Мироненко В.П. Поняття, соціально-економічне та правове значення правочинів щодо земельних ділянок

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Павлов Д.М., Чубенко А.Г., Лемещук Л.В. Організаційно-правові засади фінансування органів виконавчої та судової влади із використанням програмно-цільового методу
Дараганова Н.В. Юридична відповідальність за адміністративні правопорушення на повітряному транспорті: дискусійні питання
Покатаєва О.В. Правове регулювання справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну енергію та природний газ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Матвійчук В.К. З’ясування теоретичних та правозастосовних положень стосовно деяких наслідків у складах злочинів проти навколишнього природного середовища
Харь І.О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта складу злочинів проти навколишнього природного середовища
Габро О.І. Суб’єктивна сторона складу злочину завідомо неправдиве показанняАрхіпова К.С. Правовий режим використання електронного цифрового підпису в аспекті попередження правопорушень і злочинів
Карпенко М.І., Чередник В.М. Історичні аспекти кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів
Олєйнічук О.М. Історичні передумови розвитку на території України кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 175 КК України (ХІV – початок ХVІІІ століття)
Масько Д.В. Покарання за кримінальними кодексами окремих держав за порушення правил охорони та видобутку надр
Салій П.І. З’ясування понять «житло» та «інше володіння особи» як об’єктів кримінально-правової охорони їх недоторканості

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кухарук Ю.О. Відвід у кримінальному судочинстві та усунення захисника від участі у справі

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сервецький І.В. Об’єкти розшукового права

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО

Стрєльцова О.В. Організаційний механізм Європейського Союзу в сфері спільної кримінальної політики

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Абсолютизація істини в неотомізмі Івана Павла ІІ як альтернатива філософсько-правовому інструменталізму

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Радзівілл О.А. Алгоритми соціогенезу та їх значення для «управління правом»

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

Скуріхін С.М. Форми правового виховання офіцерського складу Збройних Сил України

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Чорний В.С. Військові організації нових незалежних держав як чинник соціальної модернізації

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 3/2011
№3
2011
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 3/2011

Розділи:

ТЕОРІЯ ПРАВА

Абрамова В.М., Швачка В.Ю. Правова соціалізація особистості як об’єкт теоретико-правового дослідження
Сульженко Ю.О. Поняття та система економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Присухін С.І. Неотомістська рефлексія категорії «справедливість» МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ І УКРАЇНА
Демиденко К.Є. Шляхи імплементації міжнародних стандартів стосовно дитини до національного законодавства

ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ХАРТІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТІЙ) – 15 РОКІВ

Болотіна Н.Б., Феськов М.М. Європейська соціальна хартія (переглянута) і Україна
Костюк В.Л. Європейська соціальна хартія (переглянута): тенденції удосконалення правового становища суб’єктів трудового права
Бортнік С.В. Запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні у контексті Європейської соціальної хартії (переглянутої)

ТРУДОВЕ ПРАВО

Венедіктов В.С. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем зайнятості та кодифікації трудового законодавства
Дараганова Н.В. Історико-правовий аналіз виникнення трудових спорів в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Петровський А.В. Еволюція наукових думок щодо матеріального та процесуального аспекту визнання правочинів недійсними

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. Про критерії визначення галузі права у світлі проблеми визнання господарського права самостійною галуззю права

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Пєтков С.В. Реформування адміністративного права як основа демократизації суспільства
Добрянська Н.В. Правова природа адміністративно-господарських санкцій
Коваленко В.В. Правові засади мінімізації фінансових ризиків на фондовому ринку
Рябець К.А. Реалізація адміністративних правовідносин у галузі водного господарства
Рябець Т.А. Шляхи оптимізації адміністративно-правових засад діяльності органів державного управління у галузі лісового господарства

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

Нікітіна І.О. Одноінстанційний розгляд адміністративних справ: проблеми і перспективи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук В.К. Історія розвитку кримінального законодавства стосовно злочинів проти основ національної безпеки
Харь І.О. Витоки, історія кримінально-правової охорони атмосферного повітря та сучасний стан проблеми
Габро О.І. Витоки, історія кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, експерта та перекладача за ст. 384 КК України та сучасний стан проблеми
Демидова А.М. Про системний підхід до захисту банків від загроз їх безпеці
Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого за законодавством країн колишнього СРСР
Лога В.М. Способи завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження типових об’єктів власності
Лопащук Д.І. Витоки та генезис кримінальної відповідальності за вбивство, вчинене на замовлення

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сервецький І.В. Принципи розшукового права

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Єлєазаров О.П. Здійснення юрисдикції прибережних держав з метою захисту морського середовища від забруднення з суден: міжнародно-правовий аспект

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 2/2011
№2
2011
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 2/2011

Розділи:

ТЕОРІЯ ПРАВА

Слюсаренко О.Л. Праворозуміння в епоху постмодерну
Музика І.В. Проблеми окреслення предметного поля історико-правової науки: сучасний науковий дискурс

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Павлишин О.В. Реформування правової системи України як філософсько-правова проблема (семіотичний підхід)
Присухін С.І. Іван Павло ІІ про право на життя в умовах кризи сучасної цивілізації

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Чернопищук Я.В. Концептуальні підходи наукового пізнання євроінтеграційних процесів у конституційному праві

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Заіка Ю.О. Реалізація принципу справедливості при зміні черговості спадкоємців за законом
Лебідь В.І. Співвідношення Цивільного кодексу України та інших кодексів України: окремі питання предмету правового регулювання
Бахрієва З.Р. До проблеми правового регулювання припинення цивільних договорів
Матвійчук А.О. Поняття сприятливого навколишнього природного середовища у немайнових відносинах, що регулюються цивільним правом

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бичкова C.C. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження
Турчин-Кукаріна І.В. Характеристика змісту, обсягу, форми та функцій цивільно-процесуальних оціночних понять права

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р. Б. Про відповідність принципів господарського права потребам докорінної перебудови економіки України у світлі наслідків фінансово-економічної кризи та глобальних змін клімату
Нескороджена Л.Л. Реєстрація права власності громадян на новостворене нерухоме майно
Диковенко К.О. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення державного регулювання у сфері господарської діяльності в Україні
Жорнокуй Ю.М. Об'єкт корпоративного правовідношення

ТРУДОВЕ ПРАВО

Пилипенко П.Д., Пилипенко Ю.П. Внутрішній трудовий розпорядок як об'єкт правового регулювання
Дараганова Н.В. Особливості правового регулювання робочого часу екіпажу повітряного судна України

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Бейкун А.Л. Деякі критерії правового взаємозв'язку економічних, управлінських та природоохоронних чинників у сфері раціонального використання природних ресурсів в аграрному виробництві, що опосередковують екологічну безпеку

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Гетманець О.П. Напрямки удосконалення законодавства щодо бюджетного контролю
Симов'ян С.В. Засоби протидії легалізації злочинних доходів у системі державного фінансового контролю в Україні
Ящук О.В. Законодавство України про адміністративну відповідальність: сучасний стан і перспективні положення його розвитку

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Матвійчук В.К. Особливо жорстоке поводження як ознака об'єктивної сторони складу злочину
Габро О.І. Порівняльно-правова характеристика складів злочинів, передбачених ст. ст. 384 і 385 КК України, та аналогічних діянь кримінального законодавства республік колишнього СРСР
Карпенко М.І. Особливо кваліфікуючі обставини вчинення злочину, передбаченого ст. 406 Кримінального кодексу України, потребують законодавчого удосконалення
Денисов С.Ф. Профілактика групової злочинності осіб молодіжного віку
Ковалевська Є.С. Виготовлення та обіг платіжних карток у світі: етапи розвитку ринку та проблеми боротьби зі злочинністю

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Пилипенко Д.О. Суб'єктність кримінального процесу. Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Єлєазаров О.П. Особливості міжнародно-правової регламентації захисту морського середовища
Буковецька Н.В. Визнання і виконання рішень іноземних судів у Франції

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 1(1) 2011
№1
2011
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 1(1) 2011

Розділи:

Від редакційно-видавничої ради журналу

Від редакційної колегії журналу

Загальні проблеми розвитку юридичної науки

Рабінович П.М. Виявлення соціальної сутності правових і державних явищ – головне завдання юридичної науки
Матвійчук В. К. Актуальні проблеми юридичної науки 2010

Проблеми вищої юридичної освіти

Єрохін С.А., Нікітіна І.В., Нікітін Ю.В. Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці
Куц В.М. Підготовка прокурорських кадрів в контексті реформування правничої освіти: європейські моделі та вітчизняні реалії
Вовк В.М. Про «корисність» вивчення римського права студентами - юристами

Права людини

Столярський О.В. Права людини в умовах національного та глобального правопорядку

Конституційне право

Кампо В.М. Конституційна юстиція в Україні: проблеми і перспектива
Єзеров А.А. Об’єкт та зміст конституційної безпеки
Снігур І.Й. Установча влада народу та установча функція парламенту (окремі аспекти взаємодії)
Клименкo О.М. Інститут Президента України в аспекті конституційно-правової моделі примусового відчуження приватної власності для забезпечення суспільних потреб
Мель

ник O.В. Організація роботи виборчих комісій: деякі проблеми законодавчого регулювання

Правове забезпечення реформування місцевого самоврядування

Борденюк В.І. Окремі аспекти наукового забезпечення реформування місцевого самоврядування в Україні

Проблеми правового забезпечення адміністративних послуг

Демський Е.Ф. Адміністративні послуги та їх юридична природа
Лагус І.І. Адміністративний договір як інструмент регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на регіональному рівні

Розвиток науки господарського права

Прилуцький Р.Б. Цінність, перевірена часом: господарському праву сто років
Карчевський К.А. Проблеми визнання недійсним значного правочину акціонерного товариства, вчиненого з порушенням встановленого порядку
Соловйов А.В. Проблемні питання правового регулювання участі держави у біржових відносинах

Трудове право

Лаврінчук І.П. Забезпечення трудових прав за Європейськими стандартами
Гаращенко Л.П. Кодифікація трудового законодавства України: цілі та принципи

Правове забезпечення реформування сфери соціального захисту

Бортнік С.В. Шляхи удосконалення функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні
Лаврухіна Н.О. Проблемні питання сплати страхових внесків до Пенсійного фонду підприємцями, які працюють за спрощеною системою оподаткування
Шумило М.М. Підстави виникнення пенсійних правовідносин

Кримінальне право

Ященко А.М. Класифікація злочинів: деякі аспекти законодавчої регламентації
Стрєлков Л. О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення
Вітко О.Ю. Об’єкт злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів: постановка проблеми

Проблеми кримінології

Нікітін Ю.В. Внутрішня безпека українського суспільства як новий напрямок в кримінології
Денисов С.Ф., Юрасов А.В.К. Клінічна кримінологія: стан та проблеми розвитку
Криміналістика…Оперативно-розшукова діяльність
Сервецький ІВ., Юрченко О.М. Розшукове право: самостійна галузева юридична наука
Шевчук В.М. Організаційна функція тактичних операцій
Александренко О.В. Проблемні питання розкриття та розслідування серійних сексуальних вбивств (аналіз літературних джерел)

Міжнародне право. Європейське право

Дрьоміна-Волок Н.В. Норми jus cogens – сучасне jus gentium intra se
Репецький В.М. Особливості дії норм внутрішньодержавного права на території з міжнародним режимом
Топільницький М.В. Витоки інституту міжнародно-правового визнання держав
Стасюк С.В. Особливості регулювання сучасних збройних конфліктів: проблеми та перспективи

Читати
Назад Вперед
Flag Counter