Обкладинка журнала Юридична наука № 6/2011
№6
2011
  • Опубліковано:

  • Статей:

    25

Зміст журналу № 6/2011

Розділи:

НЮРНБЕРЗЬКИЙ ПРОЦЕС: ДО 65 РІЧЧЯ ЗАВЕРШЕННЯ

Рабінович П.М. Людяність як об’єкт протиправного посягання

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Шатіло В.А. Уряд та центральні органи виконавчої влади у структурі конституційного механізму державної влади

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Мироненко В.П. Цивільнооправова відповідальність як вид юридичної відповідальності
Полішко Н.Л. Поняття та значення інституту моральної шкоди в цивільному праві України
Лов’як О.О. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові діями службових осіб ОВС у стані необхідної оборони

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Чурпіта Г. В. Деякі аспекти суб’єктного складу справ окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Рубець І.В. Презумпція батьківства та можливості її спростування за сімейним законодавством України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. До проблеми розмежування предметів господарського та цивільного права
Яськів Б.А. Правовий режим майна акціонерного товариства

ТРУДОВЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Медіація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових спорів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Рябець К.А. До питання організаційнооправового забезпечення якості води
Рябець Т.А. Проблеми адміністративнооправового забезпечення лісокористування

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук В.К. Інші тяжкі наслідки в злочинах проти довкілля: теоретичні та практичні проблеми
Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти основ національної безпеки України
Чередник В.М. Генезис законодавчого формування кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів починаючи з часів Київської Русі по ХІХ ст.
Савенкова Т.Г. Суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 238 КК України
Письменський Є.О. Кримінальнооправові проблеми звільнення від відбування покарання на підставі акту про помилування
Александренко О.В. Правові засоби попередження та подолання протидії розслідуванню

КРИМІНОЛОГІЯ

Нікітін Ю.В., Козлов П.П., Нікітіна І.В. Значення інтуїції та пильності при запобіганні та розкритті злочинів
Козлюк Л.Г. Значення типології особистості злочинця для спеціальноокримінологічного запобігання статевим злочинам щодо неповнолітніх

РОЗШУКОВЕ ПРАВО

Сервецький І.В. Завдання розшукового права

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Медвідь Л.П. Гарантії реалізації прав і свобод військовослужбовців
Савченко Ю.С. Деякі особливості правового статусу військовослужбовціввжінок у Збройних Силах України
Богуцький П.П. Правовий режим військового права у контексті системотворення українського права

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Проблема рівноправ’я чоловіків і жінок у неотомістській рефлексії

ПЕРСОНАЛІЇ
ПРИВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ

доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України П.М. РАБІНОВИЧА
Бігун В. Метр вітчизняної теорії права.
(До ювілею Петра Мойсейовича Рабіновича)

ЮВІЛЕЙ ЧЛЕНА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
ЖУРНАЛУ «ЮРИДИЧНА НАУКА»

кандидата юридичних наук, доцента Н.Б. БОЛОТІНОЇ

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Гармонізація екологічного законодавства в питаннях природокористування з міжнародним правом

Висловлюємо щире співчуття з приводу втрати
ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА СТАШИСА

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 4-5/2011
№5
2011
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 4-5/2011

Розділи:

ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Матвійчук В.К., Ілларіонов В.М. Впровадження інформаційно-коммунікаційних технологій як додатковий засіб підвищення якості освіти (на прикладі юридичного факультету)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Сульженко Ю.О. Конституційний генезис захисту економічних прав та свобод людини і громадянина у світі та Україні.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Полішко Н.Л. Особливості укладання договорів на торгах, аукціонах, конкурсах

Апаров А.М. Цивільно-правові аспекти визначення поняття «аматорський спорт»
Гайдулін О.О. Тлумачення договорів доброї совісті (bonae fidei contractus) у римському контрактному праві
Гоголь Б.М. Співвідношення права на інформацію та виключних прав автора
Матвійчук А.О. Суб’єкти особистого немайнового права на сприятливе навколишнє природне середовище

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бичкова С.С., Чурпіта Г.В. Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин
Чучкова Н.О. Передумови виникнення та умови реалізації іноземними особами права на звернення до суду

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Мироненко В.П. Поняття, соціально-економічне та правове значення правочинів щодо земельних ділянок

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Павлов Д.М., Чубенко А.Г., Лемещук Л.В. Організаційно-правові засади фінансування органів виконавчої та судової влади із використанням програмно-цільового методу
Дараганова Н.В. Юридична відповідальність за адміністративні правопорушення на повітряному транспорті: дискусійні питання
Покатаєва О.В. Правове регулювання справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну енергію та природний газ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Матвійчук В.К. З’ясування теоретичних та правозастосовних положень стосовно деяких наслідків у складах злочинів проти навколишнього природного середовища
Харь І.О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта складу злочинів проти навколишнього природного середовища
Габро О.І. Суб’єктивна сторона складу злочину завідомо неправдиве показанняАрхіпова К.С. Правовий режим використання електронного цифрового підпису в аспекті попередження правопорушень і злочинів
Карпенко М.І., Чередник В.М. Історичні аспекти кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів
Олєйнічук О.М. Історичні передумови розвитку на території України кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 175 КК України (ХІV – початок ХVІІІ століття)
Масько Д.В. Покарання за кримінальними кодексами окремих держав за порушення правил охорони та видобутку надр
Салій П.І. З’ясування понять «житло» та «інше володіння особи» як об’єктів кримінально-правової охорони їх недоторканості

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кухарук Ю.О. Відвід у кримінальному судочинстві та усунення захисника від участі у справі

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сервецький І.В. Об’єкти розшукового права

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО

Стрєльцова О.В. Організаційний механізм Європейського Союзу в сфері спільної кримінальної політики

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Абсолютизація істини в неотомізмі Івана Павла ІІ як альтернатива філософсько-правовому інструменталізму

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Радзівілл О.А. Алгоритми соціогенезу та їх значення для «управління правом»

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

Скуріхін С.М. Форми правового виховання офіцерського складу Збройних Сил України

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Чорний В.С. Військові організації нових незалежних держав як чинник соціальної модернізації

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 3/2011
№3
2011
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 3/2011

Розділи:

ТЕОРІЯ ПРАВА

Абрамова В.М., Швачка В.Ю. Правова соціалізація особистості як об’єкт теоретико-правового дослідження
Сульженко Ю.О. Поняття та система економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Присухін С.І. Неотомістська рефлексія категорії «справедливість» МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ І УКРАЇНА
Демиденко К.Є. Шляхи імплементації міжнародних стандартів стосовно дитини до національного законодавства

ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ХАРТІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТІЙ) – 15 РОКІВ

Болотіна Н.Б., Феськов М.М. Європейська соціальна хартія (переглянута) і Україна
Костюк В.Л. Європейська соціальна хартія (переглянута): тенденції удосконалення правового становища суб’єктів трудового права
Бортнік С.В. Запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні у контексті Європейської соціальної хартії (переглянутої)

ТРУДОВЕ ПРАВО

Венедіктов В.С. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем зайнятості та кодифікації трудового законодавства
Дараганова Н.В. Історико-правовий аналіз виникнення трудових спорів в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Петровський А.В. Еволюція наукових думок щодо матеріального та процесуального аспекту визнання правочинів недійсними

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. Про критерії визначення галузі права у світлі проблеми визнання господарського права самостійною галуззю права

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Пєтков С.В. Реформування адміністративного права як основа демократизації суспільства
Добрянська Н.В. Правова природа адміністративно-господарських санкцій
Коваленко В.В. Правові засади мінімізації фінансових ризиків на фондовому ринку
Рябець К.А. Реалізація адміністративних правовідносин у галузі водного господарства
Рябець Т.А. Шляхи оптимізації адміністративно-правових засад діяльності органів державного управління у галузі лісового господарства

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

Нікітіна І.О. Одноінстанційний розгляд адміністративних справ: проблеми і перспективи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук В.К. Історія розвитку кримінального законодавства стосовно злочинів проти основ національної безпеки
Харь І.О. Витоки, історія кримінально-правової охорони атмосферного повітря та сучасний стан проблеми
Габро О.І. Витоки, історія кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, експерта та перекладача за ст. 384 КК України та сучасний стан проблеми
Демидова А.М. Про системний підхід до захисту банків від загроз їх безпеці
Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого за законодавством країн колишнього СРСР
Лога В.М. Способи завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження типових об’єктів власності
Лопащук Д.І. Витоки та генезис кримінальної відповідальності за вбивство, вчинене на замовлення

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сервецький І.В. Принципи розшукового права

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Єлєазаров О.П. Здійснення юрисдикції прибережних держав з метою захисту морського середовища від забруднення з суден: міжнародно-правовий аспект

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 2/2011
№2
2011
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 2/2011

Розділи:

ТЕОРІЯ ПРАВА

Слюсаренко О.Л. Праворозуміння в епоху постмодерну
Музика І.В. Проблеми окреслення предметного поля історико-правової науки: сучасний науковий дискурс

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Павлишин О.В. Реформування правової системи України як філософсько-правова проблема (семіотичний підхід)
Присухін С.І. Іван Павло ІІ про право на життя в умовах кризи сучасної цивілізації

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Чернопищук Я.В. Концептуальні підходи наукового пізнання євроінтеграційних процесів у конституційному праві

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Заіка Ю.О. Реалізація принципу справедливості при зміні черговості спадкоємців за законом
Лебідь В.І. Співвідношення Цивільного кодексу України та інших кодексів України: окремі питання предмету правового регулювання
Бахрієва З.Р. До проблеми правового регулювання припинення цивільних договорів
Матвійчук А.О. Поняття сприятливого навколишнього природного середовища у немайнових відносинах, що регулюються цивільним правом

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бичкова C.C. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження
Турчин-Кукаріна І.В. Характеристика змісту, обсягу, форми та функцій цивільно-процесуальних оціночних понять права

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р. Б. Про відповідність принципів господарського права потребам докорінної перебудови економіки України у світлі наслідків фінансово-економічної кризи та глобальних змін клімату
Нескороджена Л.Л. Реєстрація права власності громадян на новостворене нерухоме майно
Диковенко К.О. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення державного регулювання у сфері господарської діяльності в Україні
Жорнокуй Ю.М. Об'єкт корпоративного правовідношення

ТРУДОВЕ ПРАВО

Пилипенко П.Д., Пилипенко Ю.П. Внутрішній трудовий розпорядок як об'єкт правового регулювання
Дараганова Н.В. Особливості правового регулювання робочого часу екіпажу повітряного судна України

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Бейкун А.Л. Деякі критерії правового взаємозв'язку економічних, управлінських та природоохоронних чинників у сфері раціонального використання природних ресурсів в аграрному виробництві, що опосередковують екологічну безпеку

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Гетманець О.П. Напрямки удосконалення законодавства щодо бюджетного контролю
Симов'ян С.В. Засоби протидії легалізації злочинних доходів у системі державного фінансового контролю в Україні
Ящук О.В. Законодавство України про адміністративну відповідальність: сучасний стан і перспективні положення його розвитку

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Матвійчук В.К. Особливо жорстоке поводження як ознака об'єктивної сторони складу злочину
Габро О.І. Порівняльно-правова характеристика складів злочинів, передбачених ст. ст. 384 і 385 КК України, та аналогічних діянь кримінального законодавства республік колишнього СРСР
Карпенко М.І. Особливо кваліфікуючі обставини вчинення злочину, передбаченого ст. 406 Кримінального кодексу України, потребують законодавчого удосконалення
Денисов С.Ф. Профілактика групової злочинності осіб молодіжного віку
Ковалевська Є.С. Виготовлення та обіг платіжних карток у світі: етапи розвитку ринку та проблеми боротьби зі злочинністю

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Пилипенко Д.О. Суб'єктність кримінального процесу. Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Єлєазаров О.П. Особливості міжнародно-правової регламентації захисту морського середовища
Буковецька Н.В. Визнання і виконання рішень іноземних судів у Франції

Читати
Flag Counter