Обкладинка журнала Юридична наука № 4/2012
№4
2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 4/2012

Розділи:

ІСТОРІЯ ПРАВА

Малютіна І.П. «Розлучні листи» та «полюбовна розлука» в шлюбно-сімейному праві: історично-правовий аспект

ТЕОРІЯ ПРАВА

Павко А.І. Право і культура: методологічні проблеми взаємовпливу

ПРАВА ЛЮДИНИ

Опацький Р.М. Уповноважений Президента України з прав дитини: шляхи вдосконалення

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Пашинський В.Й. Поняття та структура конституційно-правового статусу військовослужбовців
Савчин М.В. Економічний конституціоналізм і Конституційний Суд України

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Мироненко В.П., Ананченко В.В. Порядок відшкодування майнової шкоди, завданої громадянинові незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду
Самбор М.А. Послуга як змістовна ознака договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Полішко Н.Л., Парубок Т. Підстави виникнення батьківських прав та обов’язків

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Нескороджена Л.Л., Гетьман А.О. Проблемні аспекти створення юридичних осіб
Прилуцький Р.Б. Господарське законодавство України: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку

ТРУДОВЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у суді: теоретичні та практичні питання

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Легеза Є.О. Особливості надання адміністративних послуг ОВС у сфері охорони громадського порядку під час проведення масових заходів комерційного характеру

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Дячук С. Питання диференціації кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності
Матвійчук В.К. Витоки та генезис кримінально "правової охорони навколишнього природного середовища у сьомому періоді розвитку українського суспільства та державності, що охоплює початок XX ст. – 1991 р.
Мельниченко В.Л. Суб’єкт складу злочину, передбаченого ст. 250 КК України: теоретичні та прикладні проблеми
Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти волі, честі та гідності особи
Чередник В.М. Поняття та суспільна небезпечність розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. КРИМІНАЛІСТИКА

Кухарук Ю.О. Основні елементи криміналістичної характеристики хабарництва
Паліївець М.В. Дізнання, як форма досудового розслідування злочинів: історико-теоретичний аспект

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Бойченко Е.Г. Проблематика правового регулювання економічної та господарської діяльності військових частин Збройних Сил України

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Чорний В.С. Філософсько-правові засади концепції розбудови сектора безпеки України

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 3/2012
№3
2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 3/2012

Розділи:

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА

Малютіна І.П. Правовий звичай у системах державного і кримінального права доби Київської Русі: генеза, чинність

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Легеза Ю.О. Щодо проблеми визначення сутності держави
Нікітіна І.О. Конституційна економіка в Україні: проблеми та перспективи (огляд наукових матеріалів круглого столу «Проблеми конституційної економіки»)

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Бичкова С.С. Особи, які беруть участь у справах позовного провадження: склад і класифікація
Самбор М.А. Публічний характер договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку
Харь І.О., Білецька О.О. Особисті немайнові блага: види та способи захисту

ПРИРОДООХОРОННЕ ПРАВО

Сироватка С.С. Контроль та аудит у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Питання реалізації права на судовий захист сторонами індивідуального трудового спору

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Бондаренко Н.С. Порівняльнооправова характеристика адміністративних стягнень за жорстоке поводження з тваринами (за законодавством України та окремих країн СНД)
Гаркуша В.В. Форми адміністративнооправової діяльності працівників ДАІ щодо контролю за правомірністю експлуатації транспортних засобів
Рябець Т.А. Аналіз відповідності адміністративноо правового регулювання сучасному розвитку суспільних відносин у лісокористуванні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Ковалевська Є.С. Генезис кримінальної відповідальності за знищення або пошкодження військового майна

Лопащук Д.І. Наукові підходи до розуміння об’єкта складу злочину, зокрема вбивства, вчиненого на замовлення
Салій П.І. Об’єкт складу злочину порушення недоторканості житла

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Александренко О.В., Зарубей В.В. Проблеми вивчення діяльності щодо перешкоджання встановленню об’єктивної істини у кримінальній справі
Матвійчук В.К., Закревський А.В. Тактика та методика участі адвокатаазахисника у судовому слідстві та судових дебатах у кримінальних справах

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД

Александренко О.В., Бояров В.І. Основні напрями прокурорського нагляду за розслідуванням серійних вбивств на сексуальному ґрунті

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Бережний А.М. З історичного досвіду зародження і функціонування юридичної служби в військових формуваннях України (Запорізька Січ)

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Соціальне насильство: підхід Йоана Павла ІІ

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Гвоздецький В.Д. Корупція – як соціальне, психологічне і моральне явище

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА

Малютина И.П. Правовой обычай в системах государственного и уголовного права эпохи Киевской Руси: генезис, сила

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Легеза Ю.О. О проблеме определения сущности государства
Никитина И.О. Конституционная экономика в Украине: проблемы и перспективы (обзор научных материалов круглого стола «Проблемы конституционной экономики»)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Бычкова С.С. Лица, участвующие в делах искового производства: состав и классификация
Самбор Н.А. Публичный характер договора о предоставлении услуг подвижной (мобильной) связи
Харь И.А., Билецкая Е.А. Личные неимущественные блага: виды и способы защиты

ПРИРОДООХРАННОЕ ПРАВО

Сыворотка С.С. Контроль и аудит в сфере охраны окружающей среды в Украине

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Вопрос реализации права на судебную защиту сторонами индивидуального трудового спора

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Бондаренко Н.С. Сравнительнооправовая характеристика административных взысканий за жестокое обращение с животными (по законодательству Украины и отдельных стран СНГ)
Гаркуша В.В. Формы административнооправовой деятельности сотрудников ГАИ при осуществлении контроля правомерности эксплуатации транспортных средств
Рябец Т.А. Анализ соответствия административнооправового регулирования современному развитию общественных отношений в лесопользовании

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Ковалевская Е.С. Генезис уголовной ответственности за уничтожение и повреждение военного имущества
Лопащук Д.И. Научные подходы к пониманию объекта состава преступления, в частности, убийства, совершенного на заказ
Салий П.И. Объект преступления нарушения неприкосновенности жилья

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА

Александренко Е.В., Зарубей В.В. Проблемы изучения деятельности по воспрепятствованию установления объективной истины по уголовному делу
Матвейчук В.К., Закревский А.В. Тактика и методика участия адвокатаазащитника в судебном следствии и судебных прениях по уголовным делам

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Александренко Е.В., Бояров В.И. Основные направления прокурорского надзора за расследованием серийных убийств на сексуальной почве

ВОЕННОЕ ПРАВО

Бережной А.Н. Из исторического опыта зарождения и функционирования юридической службы в военных формированиях Украины (Запорожская Сечь)

ФИЛОСОФИЯ И ПРАВО

Присухин С.И. Социальное насилие: подход Иоанна Павла ІІ

СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА

Гвоздецкий В.Д. Коррупция – как социальное, психологическое и моральное явление

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 2/2012
№2
2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 2/2012

Розділи:

ТЕОРІЯ ПРАВА

Слюсаренко О.Л., Кунгурцева Т.В. Проблеми виховної функції права та правового виховання в сучасних умовах

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Шамрай Б.М. Правові гарантії реалізації конституційних прав і свобод військовослужбовців

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Пилипенко C.А. Юридична природа добровільного та обов’язкового страхування
Попов Ю.В., Федонюк К.Р. Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Єлєазаров О.П., Юлдашев О.Х. Про методичний підхід до систематизації юридичної термінології (на прикладі транспортної галузі)

АГРАРНЕ ПРАВО

Проценко І.М., Замерлов О.О. Особливості правового статусу фермерських господарств в Україні

ПУБЛІЧНООПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

Браславець О.Ю. Правова природа конкордатів та конкордатних угод як специфічної форми публічнооправового договору

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Рябець К.А. Історичне формування правових засад державного управління у галузі водокористування України до 1991 року

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Дячук С.І. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у вітчизняний кримінальнооправовий інститут обставин, що виключають злочинність діяння
Матвійчук В.К., Шнипко О.С. Кримінальна відповідальність за завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою
Харь І.О., Ушицький О.А. Поняття і суспільна небезпечність складу злочину, передбаченого ст. 248 Кримінального кодексу України
Денисов С.Ф., Якушев Р.С. Молодіжна злочинність на ґрунті расової нетерпимості: причини та умови в теорії диференціальної асоціації
Сaлій П.І. Суб’єктивна сторона складу злочину порушення недоторканності житла
Вітко О.Ю. Поняття об’єкта злочину

Савенкова Т.Г. Об’єкт злочину, передбаченого ст. 238 КК України Матвійчук В.К., Кравцова О.М. Безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 384 Кримінального кодексу України
Габро О.І. Поняття злочинів, передбачених ст. 384 Кримінального кодексу України, соціальна їх криміналізація
Мельниченко В.Л. Витоки, історія кримінальної відповідальності за проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів
Харь І.О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти здоров’я особи за КК України
Матвійчук В.К. Витоки та генезис кримінальнооправової охорони навколишнього природного середовища у п’ятомуушостому періодах розвитку українського суспільства та державності

ПРОБЛЕМИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Опацький Р.М. Зарубіжний досвід впровадження ювенальної юстиції

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Радзівілл О.А. Міжнародне право, правова держава і глобальне інформаційне громадянське суспільство, як складові сучасного міжнародного правового порядку

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Верба О.С. Соціальний захист військовослужбовців в Україні

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 1/2012
№1
2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 1/2012

Розділи:

ПРАВА ЛЮДИНИ

Савченко Ю.С. Закріплення гендерної рівності в актах міжнародного та національного права

Бшарат Муаз. Дотримання прав людини в умовах надзвичайного стану.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Лов’як О.О. Правові питання вдосконалення державної реєстрації актів цивільного стану в Україні

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. Щодо джерел господарського права України
Сташевський О.М., Юлдашев О.О. Нормативне регулювання підготовки та якість проектів регуляторних актів
Івченко А.М. Правове забезпечення корпоративних правовідносин

ТРУДОВЕ ПРАВО

Мироненко В.П. Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві
Полішко Н.Л. Трудове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності працівника
Дараганова Н.В. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії по трудових спорах

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Верба О.С. Правове регулювання соціального захисту військовослужбовців в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук В.К. Загальнотеоретичні підходи до витоків та класифікації періодів кримінальнооправової охорони навколишнього природного середовища на теренах України
Харь І.О. Теоретичні та методологічні проблеми, що стосуються суб’єкта злочинів
Чередник В.М. Законодавчий процес формування кримінальної відповідальності за розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю
Габро О.І. Покарання за завідомо неправдиве показання в контексті кримінальнооправової політики держави як гарантія правової безпеки
Курилюк Ю.Б. Використання завідомо підробленого документу під час перетинання державного кордону
Олєйнічук О.М. Кримінальна відповідальність за злочин, передбачений ст. 175 КК України: історична ретроспектива (ХVІІІ ст. – поч. ХХ ст.)
Салій П.І. Генезис кримінальнооправової охорони недоторканості житла та іншого володіння особи

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Зарубей В.В., Александренко О.В. Особливості версійного процесу та планування розслідування квартирних крадіжок, вчинених іноземцями
Кухарук Ю.О. Правові наслідки розбіжності в лінії захисту між захисником і його клієнтом

РОЗШУКОВЕ ПРАВО

Сервецький І.В. Предмет розшукового права

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Універсалія «свобода»: неотомістський підхід
Чорний В.С. Філософськооправові засади визначення військової організації України

Читати
Flag Counter