№ 8/2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

    17

Зміст журналу № 8/2012

Розділи:

ТЕОРІЯ ПРАВА

Слюсаренко О.О., Турбаєвський Л.В. Механізм правового регулювання: поняття та структурні елементи

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Шамрай Б.М. Розвиток світової та української теоретико - правової думки щодо прав і свобод людини та громадянина

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Дорохіна Ю.А. Юридична особа як суб’єкт права: доктринальний аспект

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Гайдулін О.О. Правила тлумачення правочинів у контрактному праві європейських країн: компаративно-правовий аналіз

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Самбор М.А. Проблеми правового регулювання надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку в Україні

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Дараганова Н.В. Розмежування поняття соціального захисту та соціального забезпечення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Денисов С.Ф., Гальцева К.В. Кримінальна відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

Звоненко О.О. Об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 288 Кримінального кодексу України

Карпенко М.І., Куделя А.П. Кримінальна відповідальність за діяння, передбачене статтею 286 Кримінального кодексу України

Ковалевська. Є.С. Кваліфікація військових злочинів за статтями 411 та 412 Кримінального кодексу України у теорії кримінального права та в правозастосовній діяльності

Матвійчук В.К. Загально теоретичні підходи до з’ясування об’єкта злочину

Матвійчук О.В. Витоки, історія розвитку кримінальної відповідальності: за злочин проектування чи експлуатацію споруд без систем захисту навколишнього природного середовища, та сучасний стан проблеми

Салій П.І. Предмет складу злочину порушення недоторканості житла та іншого володіння особи

КРИМІНАЛІСТИКА, АДВОКАТУРА

Кухарук Ю.О. Проблемні аспекти визначення адвокатської таємниці

Матвійчук В.К., Черникова О.С. Криміналістична характеристика розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Філософсько-правова думка Нового часу і доби Просвітництва (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни «Філософія права»)

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Пєтков С.В. «Нова система права» на теренах країн Варшавського договору: критичний нарис

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 7/2012
№7
2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 7/2012

Розділи:

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Коваль В.Ф., Теремецький В.І. Місце податкової міліції в системі органів державної влади

Шамрай Б.М. Поняття гарантій конституційних прав і свобод людини та громадянина
Шатіло В.А. Інституціалізація глави держави в системі державної влади

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б., Буянівська Н.І. Щодо поняття та правової природи спадкового договору

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б., Карпова Ю.А. Проблемні питання застосування законодавства у сфері здійснення державних закупівель
Самбор М.А. Підприємницька діяльність як спосіб прикриття злочинної діяльності окремих осіб

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Дараганова Н.В., Акуленко В.В. Адміністративна юстиція як складова адміністративно;правового захисту прав і свобод людини та громадянина

Дорохіна Ю.А. Юридична особа в адміністративно правовій науці

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Бахін В.П., Карпов Н.С., Александренко О.В. Необхідність відміни мораторію на смертну кару як умова зменшення кількості вбивств наших громадян

Деревинський О.М. Історико;правові основи, витоки кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами
Матвійчук О.В. Об’єкт складу злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту навколишнього природного середовища
Нікітін Ю.В. Теоретичні засади кримінологічного вчення про внутрішню безпеку суспільства
Шнипко О.С. Родовий об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 371 КК України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Теремецький В.І., Соловей Г.В. Угода про визнання вини у новому Кримінальному процесуальному кодексі України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Павко А.І., Павко Я.А. Джерела міжнародного права: загальне і особливе

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Філософсько#правова думка епохи Відродження і Реформації (конспективний виклад лекціїв контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни «Філософія права»)

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Новий підхід до проблеми відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ України

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 6/2012
№6
2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 6/2012

Розділи:

ТЕОРІЯ ПРАВА

Магрело М.В. Становлення правового імперативу як соціального регулятора

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Питання щодо застосування різних термінів, що стосуються осіб, які здійснюють діяльність у сфері публічної (державної) служби
Кагадій М.І. Історія виникнення форми правління в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище в Україні: історичні витоки та перспективи розвитку
Прилуцький Р.Б., Миргородська А.П. Фізичні особи як суб’єкти цівільного права

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Нескороджена Л.Л., Чигирик Л.А. Застосування принципу розумності в господарських та цивільних спорах
Прилуцький Р.Б., Саржинська М.П. Банкрутство фізичної особи – підприємця
Прилуцький Р.Б. Договір та звичай як джерела господарського права України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Дорохіна Ю.А. Юридична особа як суб’єкт кримінальної відповідальності: сучасний стан та міжнародний досвід
Дячук С.І., Дячук І.С. Повторність злочинів (питання кримінальноDправової кваліфікації за сукупністю злочинів)
Карпенко М.І., Кравець Н. Кримінальна відповідальність за ухилення від проходження військової служби: історичний аспект
Строкова І.І. Проблеми реалізації кримінальної відповідальності за злочини проти миру та безпеки людства на міжнародному та внутрішньодержавному рівні

СУДОУСТРІЙ

Кравчук В.М. Правові засади юрисдикції судів в Україні: теорія і практика

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Мельничук О.І. Особливості міжнародноDправової відповідальності в сфері охорони культурної спадщини

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Малютіна І. П. ФілософськоDправові аспекти дефініцій закон і законність у часовій ретроспективі
Присухін С.І. ФілософськоDправова думка Середньовіччя (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни «Філософія права» на юридичному факультеті ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ)

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 5/2012
№5
2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 5/2012

Розділи:

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Болотіна Н.Б. Медичне право як навчальна дисципліна в Україні та зарубіжних країнах

ТЕОРІЯ ПРАВА

Самбор М.А. Сутність принципу «верховенства права» у сучасних умовах цивілізаційного розвитку

ПРАВА ЛЮДИНИ

Савченко Ю.С. Гендерно/правова експертиза: поняття та загальна характеристика

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Армаш Н.О. Принципи реалізації дискреційних повноважень державними політичними діячами
Пашинський В.Й., Ковальов С.С. Міжнародно/правові договори в системі джерел конституційного права України

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Малютіна І.П. Загальні засади поділу спільного сумісного майна подружжя
Мироненко В.П. Межі здійснення батьківських прав

ЗЕМЕЛЬНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Рябець К.А. Сучасні державно/правові проблеми охорони та збереження водно/болотних угідь на території України
Чиж Ю.В. Цивільно/правова відповідальність за порушення земельного законодавства

ТРУДОВЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Питання класифікації трудових спорів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Дорохіна Ю.А. Право на захист юридичних осіб в адміністративних провадженнях
Рябець Т.А. Стан законодавчого забезпечення адміністративно/правового регулювання в галузі лісокористування
Харченко Ю.Г. Адміністративно/правовий статус керівників районних адміністрацій міської ради

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Бережний А.М. З історії виникнення і розвитку корупційних правопорушень
Кухарук Ю.О., Вашечкіна А.Ю. Зниження віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність
Матвійчук В.К. Витоки та генезис кримінально/правової охорони навколишнього природного середовища у восьмому періоді розвитку українського суспільства та державності з 1991 р. і до нашого часу

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНЕ ПРАВО

Александренко О.В., Осауленко О.А. Перешкоджання встановленню об’єктивної істини у кримінальному судочинстві в Україні: тенденції, сприйняття та оцінка практичних працівників (аналіз результатів проведеного опитування)
Юрченко О.М., Сервецький І.В. Контррозвідувальне право – самостійна галузева юридична наука

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Поліщук С.Л. Правове регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців в Україні

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Філософія права в античному світі (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни «Філософія права» на юридичному факультеті ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ)

Читати
Flag Counter