Журнал Юридична наука ПОЛОЖЕННЯ про юридичну клініку

Юридична клініка, ПОЛОЖЕННЯ про юридичну клініку

Затверджено Вченою Радою
ВНЗ «Національна академія
управління»
Протокол №6
від 14 жовтня 2010 р.
Ректор академії
доктор екон.наук, професор
С.А.Єрохін

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичну клініку факультету
ВНЗ «Національна академія управління»
1. Загальні положення

1.1. Юридична клініка є структурним підрозділом юридичного факультету ВНЗ «Національна академія управління», що здійснює підготовку фахівців за напрямом "Право", і створюється як база для практичного навчання(практичної підготовки) та продовження проведення навчальної практики студентів старших курсів.
1.2. У своїй діяльності юридична клініка керується законодавством України, Статутом ВНЗ «Національна академія управління», та цим Положенням.
1.3. Юридична клініка не є юридичною особою.
1.4. Юридична клініка для досягнення своїх цілей користується майном ВНЗ «Національна академія управління».
2. Мета та завдання юридичних
клінік ВНЗ «Національна академія управління»

2.1. Метою юридичної клініки є:
- підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичної спеціальності;
- забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;
- формування правової культури громадян;
- підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
- розширення співробітництва юридичного факультету ВНЗ «Національна академія управління», із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, тощо;
- впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.
2.2. Основні завдання юридичної клініки є:
- надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
- створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;
- надання громадянам соціально-вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;
- проведення заходів з правової освіти населення;
- забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
- створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволять оперативно реагувати на практичні потреби громадян.
2.3. Відповідно до мети та завдань юридичної клініки факультету ВНЗ «Національна академія управління», для її повного та ефективного функціонування керівництво юридичної клініки, факультету та академії організовує й забезпечує:
- проведення спецкурсу з "Основ юридичної клінічної практики", де охоплюються засади та функції діяльності юридичних клінік, а також акцентується увага на основних аспектах юридичної практики;
- проведення теоретичних та практичних занять за результатами діяльності юридичної клініки;
- проведення правоосвітніх, правороз'яснювальних та інших навчально-практичних заходів;
- надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права відповідно до чинного законодавства України;
- проведення роботи з документами правового характеру і базами даних;
- підготовку і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;
- співпрацю з працівниками державних і недержавних органів та організацій;
- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань;
- проведення роботи з систематизації й аналізу судової практики України, рішень Європейського Суду з прав людини, вирішення юридичних питань у правоохоронних органах, органах державної влади і місцевого самоврядування;
3. Принципи діяльності юридичних клінік в
структурі юридичного факультету ВНЗ
«Національна академія управління»

3.1 Юридична клініка діє за принципами:
- поваги до права, справедливості, людської гідності;
- спрямованості на захист прав і свобод людини;
- гуманізму;
- верховенства права та законності ;
- об'єктивності;
- безоплатності надання правової допомоги;
- об’єктивності
- конфіденційності;
- компетентності та добросовісності.
4. Організація діяльності
юридичної клініки

4.1. Загальне керівництво юридичною клінікою, яка є окремим структурним підрозділом юридичного факультету академії, що здійснює підготовку фахівців за напрямом "Право", здійснює декан факультету.
4.2. Керівник юридичної клініки - директор- призначається на посаду рішенням ректора ВНЗ «Національна академія управління», за поданням декана юридичного факультету.
4.3. Структуру та чисельність співробітників юридичної клініки визначає ректор ВНЗ «Національна академія управління».
4.4.Юридична клініка працює у співпраці з навчальним відділом.
4.5.Консультантами юридичної клініки є студенти старших курсів, що навчаються за напрямом "Право" та надають правову допомогу під керівництвом викладачів у співпраці з кураторами курсів. Порядок і строк їх участі у роботі юридичної клініки, кількість студентів-консультантів визначається цим Положенням.
4.6.Слухачі юридичної клініки – це студенти молодших курсів.
4.7. Викладачі, завідуючи секторами, інші особи (адміністратор, методисти, тощо) надають необхідну методичну і теоретичну підтримку студентам-консультантам:
- вирішують питання про прийнятність справи;
- направлення до студента;
- виступають у ролі куратора за кожним зверненням;
- забезпечують теоретичну підготовку, яка є складовою програми клінічної освіти студента;
- здійснюють контроль за діяльністю студентів на відповідність правової допомоги вимогам законодавства і професійної етики.
4.8. Вимоги до організації роботи юридичної клініки:
- ВНЗ «Національна академія управління» створює та забезпечує належні умови для функціонування юридичної клініки;
- інформація про роботу юридичної клініки та Положення про юридичну клініку академії оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, у журналі «Я студент», «Юридична наука», «Актуальні проблеми економіки», а також розміщуються у приміщенні, у якому розташована юридична клініка, у місцях, зручних для вільного огляду громадян;
- юридична клініка повинна надати клієнту інформацію про прийняття його звернення до розгляду чи обґрунтовану відмову у такому прийнятті;
- юридична допомога, як правило, надається безпосередньо при розгляді звернення. З причин неможливості вирішення питання відразу під час приймання та у разі потреби додаткового вивчення порушеного питання працівниками юридичної клініки може встановлюватись інший строк і порядок розгляду звернення громадянина;
- клієнту повинна бути забезпечена можливість подати керівнику юридичної клініки свій відгук про якість наданої йому правової допомоги.
4.9. Реєстрація обліку приймання громадян студентами здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації та при наявності відповідного технічного обладнання - комп'ютерної реєстрації.
5. Права та обов'язки студентів

5.1. Студент-консультант має право:
- одержувати знання та практичні навики для застосування на практиці і використання у майбутній професії;
- одержувати матеріали юридичних справ та інформацію про справи, які веде юридична клініка, брати участь в їхньому обговоренні; бути присутніми при розгляді справ, котрими займаються інші студенти;
- користуватися бібліотекою академії та юридичною базою юридичної клініки;
- проходити на базі юридичної клініки навчальну та виробничу практики в межах навчального плану;
- брати участь у вирішенні організаційних питань діяльності юридичної клініки та надавати пропозиції декану і керівнику юридичної клініки щодо вдосконалення її роботи.
5. 3. Студент-консультант юридичної клініки зобов'язаний:
- відвідувати теоретичні заняття, семінари, тренінги, брати участь в інших заходах, що проводяться в межах роботи юридичної клініки;
- постійно поглиблювати свої фахові знання та вдосконалювати професійну майстерність;
- вести справи з дотриманням етичних норм та збереженням конфіденційності;
- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;
- точно, вчасно і якісно виконувати рішення та вказівки керівництва юридичної клініки, прийняті у межах його компетенції;
- чергувати в юридичній клініці за встановленим графіком, брати участь у консультуванні громадян;
- згідно з дорученням керівництва юридичної клініки та відповідно до вимог чинного законодавства брати участь у веденні справ клієнтів клініки у відповідних органах та установах;
- у своїй діяльності керуватися принципами роботи і завданнями юридичної клініки;
- надавати письмовий звіт за підсумками циклу проведеної роботи.
6. Матеріально-технічна база юридичної клініки

6.1. ВНЗ «Національна академія управління»надає для юридичної клініки приміщення, умови якого дозволяють розташувати засоби та матеріальні ресурси, необхідні для організації навчального процесу, здійснення приймання відвідувачів з метою надання правової допомоги.
6.2. Для матеріального та технічного забезпечення діяльності юридичної клініки в складі юридичного факультету надаються комп'ютери, які дозволяють працювати з правовою базою даних, мережею Інтернет, засоби телефонного зв'язку, меблі, канцелярське приладдя тощо.
7. Фінансування юридичної клініки

7.1.Фінансування юридичної клініки здійснюється:
- за рахунок коштів ВНЗ «Національна академія управління»;
- за рахунок грантів міжнародних та українських організацій;
- за рахунок благодійних внесків громадян і організацій
- за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Положення підготовлено у відповідності з наказом МОН України від 03.08.2006р. №592 «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України»

Обговорено і схвалено
на спільному засіданні кафедр
теорії ті історії держави і права,
кримінального права та процесу,
цивільного та господарського права
Протокол № 1 від 23 вересня 2010р.

Декан юридичного факультету
ВНЗ «Національна академія управління»
канд. юрид. наук, доцент Ю.В.Нікітін
Flag Counter