Журнал Юридична наука Юридична клініка як спосіб підготовки фахівців-юристів та правової допомоги громадянам

Юридична клініка, Юридична клініка як спосіб підготовки фахівців-юристів та правової допомоги громадянам

Зубець Григорій Іванович
в.о.доцента кафедри кримінального права та процесу ВНЗ «Національна академія управління», заслужений юрист України,
директор Центру правової допомоги « Юридична клініка»

Майоренко Яна Миколаївна
студентка 5 курсу юридичного факультету ВНЗ «Національна академія управління, другий заступник Центру правової допомоги « Юридична клініка»
Самойлов Микола Вікторович
студент 3 курсу юридичного факультету
ВНЗ «Національна академія управління

На сьогодні проблема практичної фахової підготовки вітчизняних правників є однією із проблем, що знаходить своє місце у сфері юридичної освіти. Спеціалістів такого класу, які зможуть і будуть мати бажання якісно надавати правову допомогу громадянам, які потребують такої допомоги та захищати їх права та свободи. На превеликий жаль, навчання пронизане умоглядним змістом, що формує в більшій мірі абстрактне уявлення студента про майбутню роботу. Тому найчастіше випускники навчальних закладів, котрі переходять до практики повинні буквально перенавчатися, адаптуючись до реальних умов праці [4, с. 1].
Існує тенденція, що з кожним роком все більше українських правників виявляють бажання здобути диплом магістра «західного зразка», а саме західних ВНЗ. Не зважаючи на гостру критику, яка направлена на адресу української юридичної освіти, таке категоричне ставлення, ми вважаємо, є недоцільним, тому, що для юристів, які планують практикувати на теренах своєї Батьківщини, домінуючою все ж залишається національна система освіти [5, с. 1].
Першочерговою метою освітян для того, щоб забезпечити можливість вітчизняних юристів отримувати повну вищу освіту та працювати на благо України, необхідно так організувати їх навчання у ВНЗ, щоб вони мали можливість отримати всі необхідні та можливі знання та навички, що дадуть їм можливість бути конкурентоспроможними на ринку праці.
Ідеї юридичної клінічної освіти виникли ще на початку XX ст. як відповідь на потреби в набутті навиків практичної роботи студентами-правниками і з цього часу досвід роботи таких практично-орієнтованих відділень юридичних факультетів поширюється у цілому світі.
У сучасній юридичній освіті визначення положення юридичних клінік стало причиною багатьох дискусій та являється предметом досліджень українських та іноземних науковців та практиків. Деякі науковці, які займаються дослідженням юридичної клінічної освіти, притримуються думки, що фундаментом для створення юридичних клінік є діяльність вищих навчальних закладів [3, с. 101].
Так, у 2010 році долучаючись до загальної практики та з нагоди 15 річниці заснування юридичного факультету ВНЗ «Національна академія управління», як структурний підрозділ цього факультету було створено центр правової допомоги «Юридична клініка». Юридична клініка здійснює підготовку фахівців за напрямком «Право», і створена яка база для практичного навчання (практичної підготовки) та продовження проведення навчальної практики студентів старших курсів.
Студенти, які працюють в «Юридичній клініці» Національної академії управління, надають реальну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення, а як показує практика, не тільки їм, а й всім громадянам, які звертаються за нею. Надані консультації стосуються переважно таких галузей права, як право соціального забезпечення, цивільного, сімейного,житлового, трудового, конституційного та кримінального права. Приймання студентів до юридичної клініки здійснюється на основі конкурсного відбору за результатами успішності їх навчання.
У своїй діяльності юридична клініка факультету керується законодавством України, Статутом ВНЗ «Національна академія управління» та Положенням про юридичну клініку, затвердженим Вченою радою академії.
Метою юридичної клініки є:
• підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичної спеціальності;
• забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;
• формування правової культури громадян;
• підготовка та навчання студентів у русі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
• розширення співробітництва юридичного факультету та ВНЗ «Національна академія управління», із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування тощо;
• впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг. [2]
Зважаючи на те, що освітня модель, яка нині діє в нашій країні, спрямована на засвоєння студентами інформації в основному у вигляді теоретичних знань. А сучасний ринок праці все більше висуває вимоги не до конкретних знань, а до практичних навичок та компетенції фахівців. Тому у цьому аспекті “клінічна освіта” як метод надання студентам необхідних знань та вмінь виконує наступні завдання:
• надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
• створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;
• надання громадянам соціально-вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;
• проведення заходів з правової освіти населення;
• забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями – практиками судових і правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
• створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволять оперативно реагувати на практичні проблеми громадян. [2]
Сутність діяльності юридичних клінік України розкривають такі принципи як принцип поваги до права, справедливості, людської гідності; спрямованості на захист прав і свобод людини; гуманізму; законності та верховенства права; об'єктивності; безоплатності надання правової допомоги; конфіденційності; компетентності та добросовісності[1].
І хоча «Юридична клініка» Національної академії управління функціонує лише рік, проте вже багато висновків щодо важливості юридичної клінічної освіти було зроблено.
По-перше важливе значення ця форма навчання має звичайно ж для студентів. Адже саме вона сприяє в набутті досвіду практичної роботи, складанні процесуальних документів; розумінні засад застосування норм національного законодавства; розвитку власних організаторських навиків, формуванні механізму самоорганізації студента; розвитку і посиленні студентського самоврядування; розвитку навиків спілкування із клієнтами, правоохоронними та судовими органами, органами державної влади та місцевого самоврядування і правозахисними організаціями; розвитку навиків діловодства і комп’ютерної обробки документації.
По-друге свої переваги «Юридична клініка» має і для викладачів, адже надає можливість науково-педагогічним працівникам провадити практичну юридичну діяльність, постійно підвищувати свій професіоналізм, використовувати цікаві та практично орієнтовані методики викладання правових дисциплін, а також робити наголос на розвитку міждисциплінарних зв’язків, які виникають при розгляді кожної конкретної справи.
По-третє для ВНЗ юридичні клініки є справою престижу та іміджу, адже ефективна юридична клініка є надійним зв’язковим елементом відносин вищих навчальних закладів із суспільством та державою.
Саме тому питання закріплення місця юридичних клінік у правовій системі, вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює їх діяльність на законодавчому рівні є суттєвим кроком у розвитку юридичної клінічної освіти. [3, с. 105].

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Типове положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0956-06
2. Положення про юридичну клініку факультету ВНЗ «Національна академія управління» від 16.10.2010 р.
3. Галай В. Юридичні клініки як суб’єкт захисту прав пацієнтів в Україні. // Право України. – 2009. - №9. – 192с.
4. Єлов, В. А. Юридична клініка [Текст] : [навчальний посібник] / В. А. Єлов, С. І. Молібог, Д. Г. Павленко. – Київ : Школяр, 2004. – 315 с.
5. Лефтерова, Є. Використання інтерактивних методів під час навчання фахівців юристів у системі вищої школи [Електронний ресурс] / Є. Лефтерова. – Режим доступу http://www.experts.in.ua
Flag Counter