ЮЛДАШЕВ Олексій Хашимович

доктор юридичних наук, професор
завідуючий кафедри цивільно-правових дисциплін
Число, місяць, рік народження: 21.07.45
Місце народження: м. Київ
Освіта: КДУ, юрист, 1968 рік
Тема і рік захисту кандидатської дисертації: Правове регулювання управління галуззю народ.госп.1973 р.,
спеціальність:12.00.07; Теоретико-методологічні засади вдосконалення державно-регуляторної політики, 2008; 12.00.04
Коло наукових інтересів: Управління економікою, вдосконалення господарського законодавства
Публікації (загальна кількість та найбільш важливі роботи): більше 200 публікацій
Контакти: тел.:050-99-66-258


IULDASHEV Oleksii Khashymovych
Dr. Sc. (Law), Prof.
Head of the Chair of Civil Legal Disciplines
Date, month, year of birth: 21st July, 1945
Place of birth: Kyiv
Education: Kyiv State University, Faculty of Law, lawyer, 1968
Candidate dissertation: Legal regulation of industry administration , 1973,
speciality:12.00.07
Doctoral dissertation: Theoretical and methodological frameworks of government regulatory policy improvement, 2008; 12.00.04
Academic interests: Management of the economy, improvement of economic legislation
Publications: Over 200 publications
Contacts: tel.:050-99-66-258
Flag Counter