ПЄТКОВ Сергій Валерійович

Доктор юридичних наук, професор
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Класичного приватного університету
Число, місяць, рік народження: 28 липня 1975 р.
Місце народження: с. Коритно-Забугське, Вільшанського району, Кіровоградської області
Освіта: Запорізький державний університет, історія України, 1997 р.
Запорізький юридичний інститут МВС України, правознавство, 2001 р.
Тема і рік захисту кандидатської дисертації: «Переселенські національні меншини на українських землях у складі Російської імперії в XVIII – на початку XX ст. (історико-правове дослідження)», 1999 р. (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права);
«Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи)», 2005 р. (спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Державні нагороди: грамоти Академії наук України, МОН України;
відзнаки МВС: „За відзнаку в службі”; „Кращий працівник МВС”;
лауреат премії Кабінету Міністрів України „За наукові досягнення”.
Коло наукових інтересів: Проблеми, пов’язані з розвитком публічного права, проведенням адміністративно-правової реформи в Україні, управлінням в ОВС України, профілактикою злочинності серед неповнолітніх через діяльність молодіжних організацій
Публікації (загальна кількість та найбільш важливі роботи): Біля 200 публікацій, серед них:
1. Пєтков С. В. Менеджмент в органах внутрішніх справ: Монографія. – Дніпропетровськ : ДДУВС; ПП «Ліра ЛТД», 2007. – 280 с.
2. Пєтков С. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної влади в Україні / С. В. Пєтков // Юридичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 60-64.
3. Пєтков С. В. Кодифікація адміністративного законодавства як основа реформування публічної влади в Україні / С. В. Пєтков // Держава та регіони. Серія : Право. – 2010. – № 2. – С. 100–103
Контакти: Жуковського 70-б к. 219;
050 – 457-04-87
svpetkov@ukr.net


PIETKOV Sergii Valeriiovych
Dr.Sc. (Law), Prof.
Pro-Rector for Research, Education and International Liaisons, Classical Private University
Date, month, year of birth: 28th July, 1975
Place of birth: Village Korytno-Zabuzke, Vilshanskyi district, Kirovogradskyi region
Education: Zaporizhzhia State University, History of Ukraine Faculty, 1997
Zaporizhzhia Law Institute of the Ministry for Internal Affairs of Ukraine, Law Faculty, 2001
Candidate dissertation: «Migratory national minorities on the territory of Ukraine within the Russian Empire in 18th – beg. 0f the 20th cent. (historic and legal research)», 1999 (12.00.01 – Theory and History of State and Law);
Doctoral dissertation: «Management in the structures of enforcement bodies of internal affairs (organizational and legal frameworks)», 2005 (12.00.07 – Management theory; administrative law and process; financial law; information law).
State awards: Diplomas of the Academy of sciences of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine;
Awards by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: „For achievements in service”; „Best worker he Ministry of Internal Affairs of Ukraine”;
The Cabinet of Ministers of Ukraine prize laureate „For scientific achievements”.
Academic interests: Problems related to the development of public law, implementation of administrative legal reform in Ukraine, Management in the structures of enforcement bodies of internal affairs of Ukraine, prevention of juvenile crimes through the youth organizations activity
Publications: About 200 publications, among them:
1. Pietkov S.V. Management in internal affairs enforcement authorities: DDUVS; PP «Lira Ltd», 2007. – 280 p.
2. Pietkov S.V. Administrative and legislative regulation of public power in Ukraine / Pietkov S.V. // Juridical journal. – 2009. – № 4. – P. 60-64.
3. Pietkov S.V. Codification of administrative legislation as a basis for reformation of public power in Ukraine / Pietkov S.V. // State and regions. Series: Law. – 2010. – № 2. – P. 100–103.
Contacts: Kyiv, Zhukovskogo St., 70-б, Apt. 219; 050 – 457-04-87
svpetkov@ukr.net
Flag Counter