Заіка Юрій Олександрович

Заіка Юрій Олександрович –  завідувач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Коло наукових інтересів – проблеми спадкового права, недоговірні зобовязання, окремі види договірних зобовязань.

 

          У 1977 р. закінчив юридичний факультет, а у 1983 – факультет журналістики Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Працював державним нотаріусом, старшим арбітром Державного Комітету Української РСР з виробничо-технічного забезпечення народного господарства, асистентом кафедри господарського права Київського держуніверситету, перебував на  військовій службі.

З 1989 р –  на службі в органах внутрішніх справ. З 1990 р. – заступник начальника, а з 2010 р. – начальник кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ.

          У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію «Теоретические и практические проблемы реализации принципов непосредственности и устности в советском уголовном процессе» по спеціальності 12.00.09 (науковий керівник  – д. ю. н, проф. Сусло Д.С.),  а в 2007 р. – докторську  дисертацію « Становлення і розвиток спадкового права в Україні» по спеціальності 12.00.03 ( наук. консультант – член-кор. НАПрН,  д. ю. н, проф. О.В.Дзера).

У 1994 р. присвоєне вчена звання доцент, а у 2004 р.  –  вчене звання професора. Підготував 6 кандидатів наук.

          Автор та співавтор понад 250 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі 6 монографій, 37 підручників та навчальних посібників із цивільного, спадкового, сімейного, житлового, страхового та транспортного права, співавтор Науково-практичних коментарів: Закону України “Про міліцію”, Закону України «Про запобігання і протидії корупції» (2012), «Цивільного процесуального кодексу України (2008, 2010), Цивільного Кодексу України (2006) / за ред. А.М.Довгерта і Н.С.Кузнєцової, Цивільного кодексу України / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Т.  12 ( 2009); Цивільного кодексу України /за ред. Н.С.Кузнєцової, О.В.Дзери, В.В.Луця (2005, 2006, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013), співавтор авторського свідоцтва.   

          Підручник „Цивільне право України” відзначений почесною відзнакою   Республіканського конкурсу на краще юридичне видання  «За сучасну концепцію викладання цивільного права» та першою відзнакою конкурсу МВС України на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС.

Входить в склад  вченої ради, ради з наукової роботи та методичної  ради НАВС. Голова спеціалізованої вченої ради К 26.007.06 Національної академії внутрішніх справ (спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право), член докторської спеціалізованої вченої ради НДІ приватного права і підприємництва  Національної академії правових наук України ( спеціальність 12.00.03; 12.00.04).

Член редколегії «Наукового вісника Національної академії  внутрішніх справ»,   «Юридичного часопису Національної академії внутрішніх справ», збірника наукових праць «Юридична наука» Національної академії управління.   

          Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України та Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

           Почесний професор Національної академії внутрішніх справ.  Відзначений знаком Міністерства освіти та науки України “Відмінник освіти України”. Нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом».

 

Найбільш вагомі праці:

 

 • Заіка Ю.О. Спадкове право і цивілістична доктрина : // Правова доктрина України : у 5 т. – Т. 3. Доктрина приватного права : монографія: Н.С.Кузнєцова, О.Є.Харитонов, Р.А.Майданик та ін. ; за заг ред. Н.С. Кузнєцової; – Х.: Право, 2013;
 •  Заіка Ю.О.  Набуття права власності на майно, що перейшло у спадщину  //  : Набуття та припинення права власності в Україні (проблеми теорії та практики): монографія / За заг. ред. академіка НАПрН України В. В. Луця. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013;
 • Заіка Ю.О. Особливості захисту права на обов’язкову частку спадщини // Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав [ Текст] : Монографія / За ред. О.Д. Крупчана та  В.В.Луця. – К. : НДІ ПрПіП НАПрН України. – 2012;
 • Заіка Ю.О. Особливості здійснення суб’єктивних спадкових прав //Особливості здійснення суб’єктивних прав учасниками цивільних відносин :  Монографія. / За заг. ред. В.В. Луця. – К.: НДІ ПрПіП НАПрН України. – 2011;
 • Заіка Ю.О. Спадкове право: Становленні і розвиток : монографія. 2- е вид. – К.: КТН, 2007;
 • Страхове право: посібник/ За ред. Ю.О.Заіки, С.А.Пилипенко. – К.: НАВС, 2012;
 • Цивільне право України. Загальна частина  / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – Підруч. – К.: Алерта, 2014;
 • Заіка Ю.О. Спадкування за законом»// Цивільне право України. Особлива частина : підручник / За ред.. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. –  3- тє вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010;
 • Заіка Ю.О., Рябоконь Є.О. Спадкове право : Навч. посібник  – К., Юрінком Інтер, 2009;
 • Заіка Ю.О. Договір охорони // Договірне право України. Особлива частина : навч. посібник / Т.В.Боднар, О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова та ін.: за ред. О.В.Дзери – К. : Юрінком Інтер, 2009.;
 • Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. посібник,  2-е вид. доп. – К.: КНТ, 2008.

 

 

Відомості про науково-педагогічну діяльність:

 

 • Заіка Юрій Олександрович // Вчені-юристи України: Довідник / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К.: АТ “Книга”, 1998. – С. 472.
 • Заіка Юрій Олександрович  //Освітата наука МВС України : шлях у 10 років /Дніпропетровськ, ДЮІ МВС України, 2001.– С. 30.
 • Заіка Юрій Олександрович // Київський національний університет внутрішніх справ: доктори наук та професори: Довідник. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 65–66.
 • Заіка Юрій Олександрович // 40 років кафедрі цивільного права і процесу НАВС (1971—2011): Довідк. видання /  За ред. першого проректора НАВС  генерал-майора міліції, д. ю. н., проф. В.І. Шакуна. – К., 2011. –  С. 32-43.
 • Заіка Юрій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України. В 25 тт. – К.: 2010. –  Т. 10. – С.113.

Flag Counter