ПРИЛУЦЬКИЙ Роман Борисович

Кандидат юридичних наук, доцент
Професор кафедри цивільного та господарського права
Національної академії управління

Число, місяць, рік народження: 17.03.1955 р.
Місце народження: с. Кмитів, Коростишівського р-ну, Житомирської обл., Україна
Освіта: Вища, Харківський юридичний інститут ім.. Ф.Е. Дзержинського, правознавство, 1982 р.
Тема і рік захисту кандидатської дисертації: Правове регулювання оптової торгівлі продукцією виробничо-технічного призна-чення, 1988 р., спеціальність „12.00.04 – господарське право; арбітражний процес”
Коло наукових інтересів: Господарське право, цивільне право, теорія та філософія права
Пропозиції та побажання щодо подальшої наукової та науково-педагогічної співпраці: Влаштовує наявний стан
Публікації (загальна кількість та найбільш важливі роботи): 40,
1. Прилуцький Р. Б. Проблеми кодифікації цивільного і господарського права / Р. Б. Прилуцький // Проблеми кодифікації цивільного та господарського права: Збірник наукових статей за матеріалами Республіканської науково-практичної конференції, 18 березня 2005, Київ. / За загальною редакцією к. ю. н. Р. Б. Прилуцького. – К. : КиМУ, 2005. – С. 342–366.
2. Прилуцький Р. Б. Щодо поняття та організаційно-правової форми біржі / Р. Б. Прилуцький // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 2. – С. 148–155.
3. Прилуцький Р. Б. Поняття джерел цивільного права України: потрібні нові підходи / Р. Б. Прилуцький // Право України. – 2008. – № 12. – С. 66–71.
4. Прилуцький Роман Борисович. Сучасний стан цивільного та господарського законодавства становить загрозу для безпеки України / Р. Б. Прилуцький // Экономико-правовые исследования в XXI веке: пробелы и экономически необоснованные нормы в законодательстве, регулирующем хозяйственную деятельность в Украине и пути их устранения: материалы Второй международной научно-практичекой интернет-конференции (г. Донецк, 2-5 июня 2009 г.) Ин-т экономико-правовых исследований НАН Украины. – Донецк : изд-во «Вебер» (Донецкое отделение), 2009. – 242 с. – С. 62–67. або [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hozpravo.com.ua/conferences/arhiv/uchastnik.php?ELEMENT_ID =208&ID=227
5. Прилуцький Р. Моделі правового регулювання сфери господарювання і фінансово-економічна криза в Україні / Р. Прилуцький // Право України. – 2010. – № 6. – С. 122–126.
6. Прилуцький Р. Б. Особливості правового регулювання відносин у сфері господарювання в умовах обмежених ресурсів планети та глобальних змін клімату (постановка проблеми) // Актуальні проблеми цивільного та господарського права. – 2010. – № 3 (22). – С. 49–54.
7. Прилуцький Р. Б. Джерела господарського права за чинним законодавством України / Р. Б. Прилуцький //Форум права. – 2010. – № 2. – С. 409–419. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.uae-journalsFP2010-210prbczu.pdf
8. Прилуцький Р. Б. Цінність, перевірена часом: господарському праву сто років / Р. Б. Прилуцький // Юридична наука. – 2011. – № 1. – С. 93–100.
9. Прилуцький Р. Б. Про відповідність принципів господарського права потребам докорінної перебудови економіки України у світлі наслідків фінансово-економічної кризи та глобальних змін клімату / Р. Б. Прилуцький // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 81-89
10. Прилуцький Р. Б. Про критерії визначення галузі права у світлі проблеми визнання господарського права самостійною галуззю права / Р. Б. Прилуцький // Юридична наука. – 2011. – № 3. – С. 87–96.
11. Прилуцький Р. Б. Принципи господарювання і модернізація господарського законодавства України на сучасному етапі розвитку / Р. Б. Прилуцький // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3. – С. 73 –81.
12. Прилуцький Р. Б. Особливості формування господарського законодавства України на сучасному етапі розвитку Людства / Р. Б. Прилуцький // Вісник Академії адвокатури України. – К. : Видавничий центр Академії адвокатури України, 2011. – число 2(21). – С. 248–251.
13. Прилуцький Р. Б., Кириченко Г. В. Законодавство про господарські товариства: зміни внесено, чи на краще? / Р. Б. Прилуцький, Г. В. Кириченко // Часопис Академії адвокатури України (електронне наукове фахове видання). – 2009. – № 4(5). – С. 1–6. – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-4/content.html УДК: 347.72
14. Прилуцький Р. Б. Ще раз до проблеми розмежування предметів господарського та цивільного права / Р. Б. Прилуцький // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6.
15. Прилуцький Р. Б. До проблеми розмежування предметів господарського та цивільного права / Р. Б. Прилуцький // Юридична наука. – 2011. – № 6.
16. Прилуцький Р. Б. Конфлікти між людьми: чи є в тому промисел Божий? // Діалог цивілізацій чи Четверта світова війна: Матеріали П’ятої Всесвіт. конф., Київ, 25 трав. 2006 р. – К.: МАУП, 2007. – 284 с.: іл.. – Бібліограф. в кінці статей. – С. 141–149.
Контакти: Дом. адреса: вул. Саперно-Слобідська, б. 22, кв. 9, м. Киів, 03028.
Тел. моб. 096-224-8609
E-mail: sg16037@ukr.net
Skype: sg16037


Prylutskyi Roman Borysovych
Ph.D. (Law), Ass. Prof.
Professor of Civil and Economic Law Chair, National Academy of Management

Date, month, year of birth: 17th March,1955
Place of birth: village Kmytiv, Korostyshyvskyi district, Zhytomyrskyi region
Education: Kharkiv F.E. Dzerzhynskyi Law Institute, Faculty of Law, 1982
Candidate dissertation: Legal regulation of wholesale trade of industrial and technical products, 1988, speciality „12.00.04 – Economic law; arbitration proceedings”
Academic interests: Economic law, civil law, theory and philosophy of law
Publications: 40,
17. Prylutskyi R.B. Problems of codification of civil and economic law / R.B. Prylutskyi // Problems of codification of civil and economic law: Collection of academic articles, Republican scientific and practical conference, 18th March, 2005, Kyiv. / General editorship by R.B. Prylutskyi, PhD (Law) – К.: KiIU, 2005. – P. 342–366.
18. Prylutskyi R.B. On the stock-exchange concept, organizational and legal form / R.B. Prylutskyi // Visnyk gospodarskogo sudochynstva. – 2007. – № 2. – P. 148–155.
19. Prylutskyi R.B. Concept of the sources of the Civil Law of Ukraine: new approaches are needed / R.B. Prylutskyi // Pravo Ukrainy. – 2008. – № 12. – P. 66–71.
20. Prylutskyi R.B. The current stage of civil and economic legislation threatens Ukraine's security / R.B. Prylutskyi // Economic and legal research in the 21st century: gaps and economically unsound legislative norms that regulate business activity in Ukraine and the ways to resolve them: materials of the 2nd International scientific and practical conference (Donetsk, 2-5 June, 2009). Institute for economic and legal research of the NASc of Ukraine. – Donetsk: published by «Veber» (Donetsk division), 2009. – 242 p. – P. 62–67. or [Electronic resource]. – Access at: http://www.hozpravo.com.ua/conferences/arhiv/uchastnik.php?ELEMENT_ID =208&ID=227
21. Prylutskyi R. Models of legal regulation of business and the financial and economic crisis in Ukraine / R. Prylutskyi // Pravo Ukrainy. – 2010. – № 6. – P. 122–126.
22. Prylutskyi R.B. Specific features of legal regulation of business relationships in the environment of the limited natural resources and global climate changes (problem setting) // Aktualni problemy tsyvilnogo ta gospodarskogo prava. – 2010. – № 3 (22). – P. 49–54.
23. Prylutskyi R.B. Sources of economic law under the current legislation of Ukraine / R.B.Prylutskyi //Law Forum. – 2010. – № 2. – P. 409–419. – [Electronic resource]. – Access at: http://www.nbuv.uae-journalsFP2010-210prbczu.pdf
24. Prylutskyi R.B. Value tested by time: hundred years to economic law / R.B. Prylutskyi // Jurydychna nauka. – 2011. – № 1. – P. 93–100.
25. Prylutskyi R.B. On compliance of the economic law principles to the needs of the fundamental restructuring of the economy of Ukraine in light of the impact of financial and economic crisis and the global climate changes / R.B. Prylutskyi // Jurydychna nauka. – 2011. – № 2. – P. 81-89
26. Prylutskyi R.B. On the criteria of defining the law branch in the context of the problem of recognition of economic law as an independent branch of law / R.B. Prylutskyi // Jurydychna nauka. – 2011. – № 3. – P. 87–96.
27. Prylutskyi R.B. Business principles and modernization of economic legislation of Ukraine at the current stage of development / R.B. Prylutskyi // Visnyk gospodarskogo sudochynstva. – 2011. – № 3. – P. 73 –81.
28. Prylutskyi R.B. Specific features of economic legislation of Ukraine at the current stage of Mankind development / R.B. Prylutskyi // Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. – К. : Vydavnychyi tsentr Akademii advokatury Ukrainy, 2011. – issue 2(21). – P. 248–251.
29. Prylutskyi R.B., Kyrychenko G.V. Legislation on business entities: changes made, for the better? / Prylutskyi R.B., G.V. Kyrychenko // Chasopys Akademii advokatury Ukrainy (electronic academic professional edition). – 2009. – № 4(5). – P. 1–6. – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-4/content.html UDK: 347.72
30. Prylutskyi R.B. Once again to the problem of differentiation between the subject of economic and civil law / R.B.Prylutskyi // Visnyk gospodarskogo sudochynstva. – 2011. – № 6.
31. Prylutskyi R.B. To the problem of differentiation between the subject of economic and civil law / R.B. Prylutskyi // Jurydychna nauka. – 2011. – № 6.
32. Prylutskyi R.B. Human conflicts: is it a Divine Providence? // Dialogue of civilizations or the 4th World War: Materials of the 5th World conference, Kyiv, 25th May, 2006. – К.: МАUP, 2007. – 284 p.: il. – Bibliography at the end. – P. 141–149.
Contacts: Home address. Saperno-Slobidska St., 22, Apt. 9, Kyiv, 03028.
mob. tel.: 096-224-8609
E-mail: sg16037@ukr.net
Skype: sg16037
Flag Counter