Нікітін Юрій Вікторович

 

Доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету, завідувач кафедри кримінального права та процесу ВНЗ «Національна академія управління»

 

IuriiNikitin

Ph.Sc. (Law). Prof.

Є членом Вченої Ради ВНЗ «Національна академія управління» та Ради Союзу юристів України

Навчальні дисципліни, що викладаються: кримінологія, кримінальне право, прокурорський нагляд, актуальні проблеми кримінології, юридична деонтологія.

Перелік головних публікацій:

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних робіт з проблем кримінології, кримінального права, кримінально-виконавчого права, юридичної психології, політології, цивільного права, господарського права, нотаріату. З них: три монографії, два підручника (у співавторстві), вісім навчальних посібників(у співавторстві), два практикуми.

Основні публікації:

1. Нікітін Ю.В. Правові основи інвестиційної та інноваційної діяльності. Кримінологічний аспект: Навчальний посібник // Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін; Гриф: М-во освіти і науки України, ВНЗ «Національна академія управління». - К.: КНТ, 2006. - 368с.
2. Нікітін Ю.В. Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навчальний посібник // В.Г. Шматько, Ю.В. Нікітін; Гриф: М-во освіти і науки України, ВНЗ «Національна академія управління». - К.: КНТ, 2006. – 304 с.
3. Нікітін Ю.В. Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум: Навчальний посібник //1.П. Козаченко, О.М. Костенко, В.К. Матвійчук та ін.. - К.: КНТ, 2006. - 432 с.
4. Нікітін Ю.В. Нотаріат в Україні: Навчальний посібник (2-е вид., стереотип.) // Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін, П.Г. Хоменко / За ред.. Ю.В. Нікітіна; Гриф: М-во освіти і науки України, ВНЗ «Національна академія управління». - К.: КНТ, 2008. - 680 с.
5. Нікітін Ю.В. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія // П.П. Козлов, Ю.В. Нікітін, Л.О. Стрелков; К.: КНТ, 2008. 272 с. - С. 6 - 9; 10 - 38; 71 - 95; 122 - 136; 137-216.
6. Нікітін Ю.В. Страхування зовнішньоекономічної діяльності. Правове регулювання іноземних інвестицій. Правове регулювання спеціальних (вільних) економічних зон // Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін, Б.М. Грек та ін..; Правові основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. Гриф: Мін-во освіти і науки України, ВНЗ «Національна академія управління». - К.: КНТ, 2008. - 416 с - С. 182 - 194; 239 -283.
7. Нікітін Ю.В. Мирова угода. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності // Л.С. Сміян, Б.М. Грек, О.М. Костенко та ін..; За ред. Л.С. Сміяна; Правове регулювання банкрутства: Підручник. – Гриф: М-во освіти і науки України, ВНЗ «Національна академія управління». - К.: КНТ, 2009. - 464 с - С. 153-159; 183-205.
8. Нікітін Ю.В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства: Монографія. - К.: ВНЗ “Національна академія управління”, 2009. – 373 с.
9. Нікітін Ю. В. Кримінологія: Підручник / За заг. ред. Л.С. Сміяна, Ю.В. Нікітіна., Гриф: М-во освіти і науки України,- К.: Національна академія управління, 2010. - 496 с.

10.Нікітін Ю. В. Цивільне право України (у запитаннях та відповідях) Навчальний посібник : Практикум / За ред

. В.К. Матвійчука, І.С. Тімуш. – Гриф: М-во освіти і науки України, К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2013. 348 с.

11.Нікітін Ю.В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства // Автореф. на здобуття наук. ст. доктора юрид. наук за спец. 12.00. 08. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – 36 с.

12. Нікітін Ю.В. Конституціоналізм і національна безпека в контексті соціального виміру / Ю.В. Нікітін // Вісник Академії правових наук України, - 2006. - №3 (46). - С 103-112.

13. Нікітін Ю.В. Організаційно - правові засади побудови системи внутрішньої безпеки українського суспільства / Ю.В. Нікітін // Право України. - 2008. - № 7. - С 118-122.

14. Нікітін Ю.В. Створення органів міліції і жандармерії на теренах України в першій чверті XX століття та їх вплив на забезпечення внутрішньої безпеки суспільства / Ю.В. Нікітін // Вісник Луганського державного університету

внутрішніх справ ім. Є.О. Дідоренка. Проблеми наукового забезпечення вдосконалення і розвитку оперативно — розшукової діяльності в Україні. Спец. вип. № 4. У двох част. Ч.2 — Луганськ, 2008. - С 22 - 30.

15. Нікітін Ю.В. Кримінолого-концептуальна модель запобігання злочинності в сучасному українському суспільстві./ Ю.В. Нікітін // Юридична Україна. - 2008. - № 9 (69). - С 95 - 99.

16. Нікітін Ю.В. Становлення теоретичних засад безпеки. / Ю.В. Нікітін // Вісник прокуратури. - 2008. - № 10 (88) жовтень. - С 124 - 128.

17. Нікітін Ю.В. Взаємоузгодження інтересів людини, суспільства, держави як основоположного чинника для забезпечення внутрішньої безпеки. / Ю.В. Нікітін // Юридичний вісник. - 2008. - № 3. - С 10 - 14.

18. Нікітін Ю.В. Осмислення феномена злочинності як фундаментального поняття профілактичних заходів / Ю.В. Нікітін // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 42. - К.: Ін.-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2008. - С 508 - 513.

19. Нікітін Ю.В. Міграційні та демографічні фактори впливу на внутрішню безпеку українського суспільства /Ю.В. Нікітін // Часопис Київського університету права. -2008/3.-С 264-269.

20. Нікітін Ю.В. Економічна безпека як один із ключових факторів впливу на забезпечення національної безпеки і стабілізації криміногенного стану в державі / Ю.В. Нікітін // Право України. - 2009. - № 2. - С 160 - 167.

21. Нікітін Ю.В. Загальнодержавні заходи гарантування внутрішньої безпеки та запобігання злочинності як чинник стабілізації криміногенного стану в Україні за часи незалежності / Ю.В. Нікітін // Південноукраїнський правничий часопис. - 2008. - №2. - С 44 - 47.

22. Нікітін Ю.В. Криміногенна ситуація в Україні на межі XX-XXI століть і прогноз на перспективу / Ю.В.Нікітін // Вісник прокуратури.- 2009.-№7(97) липень.-С.60-67.

23. Нікітін Ю.В. Узгодженість функціональних обов’язків суб’єктів – важлива складова системи внутрішньої безпеки суспільства та протидії злочинності / Ю.В.Нікітін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський – Львів: ЛьвДУВС. 2008. – Вип.3. -С.312-320.

24. Нікітін Ю.В. Протидія злочинності громадськими організаціями як невід’ємна складова єдиної системи забезпечення внутрішньої безпеки суспільства / Ю.В.Нікітін // Вісник Луганського державного університе

ту внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка. Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Спеціальний випуск №6.- У трьох частинах.-Ч.2.- Луганськ. 2010 – С.65-72.

25. Нікітін Ю.В. Теоретичні засади концепції протидії злочинності в систем і забезпечення внутрішньої безпеки України / Ю.В. Нікітін // Право та державне управління : збірник наукових праць / [за ред. А.О. Монаєнка] – Запоріжжя : КПУ, 2012. - № 2 (7). – С. 142-147.

 

Контакти: e-mail: legal@nam.kiev.ua


Flag Counter