Монаєнко Антон Олексійович

Доктор юридичних наук, доцент
Проректор з наукової роботи Класичного приватного університету
Число, місяць, рік народження: 16.12.1980
Місце народження: м. Львів
Освіта: Повна вища: Львівський національний університет імені Івана Франка, міжнародні економічні відносини, 2003; правознавство, 2004; Національна академія державного управління при Президентові України, державне управління, 2006
Тема і рік захисту кандидатської дисертації: Фінансово-бюджетний контроль в механізмі державного регулювання територіального розвитку, 2006, 25.00.02 – механізми державного управління
Правове регулювання видатків на освіту та науку, 2010, 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне права
Коло наукових інтересів: Фінансове право, бюджетне право
Публікації (загальна кількість та найбільш важливі роботи): 75
Контакти: 067-617-79-08; antonmonayenko@ua.fm


Monaienko Anton Oleksiiovych
Dr. Sc. (Law), Ass. Prof.
Pro-Rector for Science and Research, Classical Private University
Date, month, year of birth: 16th December,1980
Place of birth: Lviv
Education: Lviv National Ivan Franko University, Faculty of International Relations, 2003; Faculty of Law, 2004; National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Faculty of Public Administration, 2006
Candidate dissertation: Financial budget control in the mechanism of government regulation of the territorial development, 2006, 25.00.02 – Mechanism of Public Administration
Doctoral dissertation: Legislative regulation of costs for education and science, 2010, 12.00.07 – Administrative Law and Process, Financial Law; Information Law
Academic interests: Financial law, Budget law
Publication: 75
Contacts: 067-617-79-08; antonmonayenko@ua.fm
Flag Counter